Comenius
Wpisany przez Administrator   
piątek, 01 października 2010 12:33

logo_com
Informacja dotycząca wizyty studyjnej zagranicznych gości ze szkół partnerskich z Turcji, Rumunii i Litwy uczestniczących w projekcie „Energetyczna przyszłość mojej miejscowości” w ramach Programu Comenius.

Wizyta studyjna rozpocznie się 18 września i zakończy się 22 października br. Miejscem pracy, spotkań, dyskusji, prezentacji i dokonań projektowych będzie świetlica Zespołu Szkół Zawodowych. Gości reprezentować będą dyrektorzy szkół partnerskich, szkolni koordynatorzy projektu oraz uczniowie z Litwy i Rumunii. Naszym gościom towarzyszyć będą nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Liceum Ogólnokształcącego, którzy wyrazili chęć i wolę uczestnictwa w projekcie. Przypominam, że w dowolnym momencie można przystąpić do projektu i poprzez aktywny udział, zwiększać szansę wyjazdu zagranicznego.

Na czas pobytu gości zagranicznych obowiązują podwyższone standardy kulturalnego zachowania. Nasi goście będą zwiedzać szkoły, uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, rozmawiać z uczniami w języku angielskim. Zachęcam do aktywnego włączania się w tok lekcyjny i projektowy.

Program pobytu i zajęć w którym udział wezmą zainteresowani uczniowie przedstawia się następująco:Harmonogram wizyty studyjnej
Program Comenius
Projekt „Energetyczna przyszłość mojej miejscowości”

dzień

rano

południe

18.10.

Poniedz.

9.00-powitanie w szkole

-Sprawy organizacyjne
-Omówienie projektu

-Referat inauguracyjny
-Udział uczniów w wyjazdach

-Moje miasto, moja szkoła prezentacje uczniów
-Referat-Odnawialne źródła energii
-Quiz
-Uporządkowanie terminów wizyt
-W trakcie zajęć tematycznych poczęstunek dla uczestników
- Catering-Monika Śmiałek, Anna Kuczyńska, Ola Żuława, Wioletta Trybuchowska: kawa, herbata, pieczywo, kanapki, owoce, napoje, itp.

13.00- Wyjazd do Dychowa
14.00-Wizyta w Elektrowni Dychów.
Pensjonat Dychów –kolektory słoneczne rurowe i próżniowe.
Z każdej wizyty powstanie sprawozdanie dot. źródeł energii

W wycieczce udział weźmie 5 uczniów z ZSZ i 5 uczniów z LO oraz goście zagraniczni

19.10
wtorek

8.30-zwiedzanie szkoły-ZSZ i LO
10.00-Zwiedzanie Oczyszczalni Ścieków

w Lubsku
W wycieczce udział weźmie 5 uczniów z ZSZ i 5 uczniów z LO oraz goście zagraniczni

12.00-spotkanie z władzami miasta

14.00-spotkanie z Kanclerz ŁWSH- Żary
Ekologiczny Projekt Ogrzewania nowego Campusu ŁWSH

W wycieczce udział weźmie 5 uczniów z ZSZ i 5 uczniów z LO oraz goście zagraniczni

20.10
Środa

10.00-wyjazd do ZG
11.00-ZG-Instytut Fizyki UZ
-udział w panelu dyskusyjnym Fotovoltaika- nauką przyszłości

13.00-Zwiedzanie Zielonej Góry

16.00-powrót do Lubska

21.10
Czwartek

9.00-Źródła energii w mojej miejscowości-dawniej i dziś-W trakcie zajęć tematycznych poczęstunek dla uczestników- Catering-Monika Śmiałek, Anna Kuczyńska, Ola Żuława, Wioletta Trybuchowska: kawa, herbata, pieczywo, kanapki, owoce, napoje, itp.
10.00-Goście zagraniczni:
Przygotowanie transparentów i wystąpień happeningowych

12.00-Happening w/g oddzielnego scenariusza

14.00-Ewaluacja wizyty

22.10

Piątek

Zakończenie spotkania i wyjazd uczestników

 

Już w styczniu wyjeżdżamy na Litwę. Prawdopodobnie w kwietniu lub na początku maja duża grupa uczniów pojedzie na Litwę. Warto zaopatrzyć się w paszporty, przydadzą się do Rumunii i Turcji.


Scenariusz Happeningu przedstawia się następująco:

Happening „Energetyczna przyszłość mojej miejscowości”


W czwartek 21 października br. o godz. 12.00 przy ul. Dworcowej, obok szkoły odbędzie się happening proekologiczny dot. alternatywnych źródeł energii.
W happeningu udział wezmą uczniowie ZSZ i LO jako bezpośredni uczestnicy projektu „Energetyczna przyszłość mojej miejscowości”. Do udziału w happeningu zaproszone zostaną delegacje innych szkół i instytucji: Gimnazjum im. E. Bojanowskiego, Szkoła Podstawowa im. Bojanowskiego, Szkoła Podstawowa nr 1, nr 2, OHP, ZST, ZSOIE, SP3, SP4, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum Społeczne, pracownicy warsztatów ZDZ oraz mieszkańcy Lubska.

W programie happeningu znajdą się wystąpienia: Dyrektora Szkoły, przedstawicieli gości zagranicznych, przedstawiciela Urzędu Miasta-Wydział Ochrony Środowiska.

Uczestnicy projektu otrzymają koszulki z nadrukiem z logo projektu. Po oficjalnych wystąpieniach wszyscy uczestnicy wypuszczą w powietrze balony wypełnione helem.

Wstępny projekt koszulki z nadrukiem:


 

/planowany biały kolor liter/

Dla podkreślenia wagi przedsięwzięcia, uczniowie /wszystkie klasy/ przygotują transparenty z treściami proekologicznymi, które będą ocenione przez jury w składzie: Anna Kwaśnicka, Zofia Głogowska, Sylwia Pańkowska. Za przygotowanie odpowiedzialni są wychowawcy klas szkół Bojanowskiego i Zespołu Szkół Zawodowych. Do zrealizowania zadania klasy otrzymają materiały: różnokolorowe arkusze brystolu, farby, pędzle markery.

Twarze uczestników ubarwione będą malowidłami proekologicznymi.
Uczestnicy happeningu wpiszą się do kroniki projektu
W części artystycznej wystąpią: Duet gitarowy /Bobryk, Galina/,
Duet taneczny /Kołtun, Dudojć/,
Tancerka Hip-Hop /Zajączkowska/,
Duet instrumentalno-wokalny /Michalska,Niewiadomski/.

Czas trwania happeningu: ok.40 min.
Po happeningu uczniowie powracają na zajęcia


Moderacja:
Anna Hekkert-koordynator międzynarodowego projektu

W przypadku niekorzystnej aury część artystyczna oraz malowania proekologiczne, odbędą się w świetlicy ZSZ

 


 

Energetyczna przyszłość
mojej miejscowości

W dniach 18-22 października br. w ramach Programu Comenius gościć będziemy nauczycieli i uczniów szkół partnerskich
z Litwy, Rumunii oraz Turcji. Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w środę  29.09  o godz. 14.00 w świetlicy „Bojana”- ul. Kolejowa

Przypominamy, że wyłącznie uczestnicy projektu mają szansę wyjazdów zagranicznych do wymienionych krajów.


 

Przygotowanie i program wizyty studyjnej w ramach projektu
”Energetyczna przyszłość mojej miejscowości”
18-22.10.2010 Lubsko

Uczestnicy:
Litwa: 2 nauczycieli , 1 uczennica, 1 uczeń
Rumunia: 2 nauczycieli, 3 uczennice
Turcja: 3 nauczycieli
Polska: 4 nauczycieli,10 uczniów
Razem: 24 uczestników

Spotkanie informacyjne nr 4

1. Informacja o wymaganiach,  jakie muszą spełniać uczniowie przy rekrutacji
w ramach mobilności

2.Powołanie grup kronikarskich w każdej szkole

3.Powołanie zespołów analityczno-ewaluacyjnych w każdej szkole

4.Zespołowe opracowania promujące region, szkołę  i lokalną społeczność.
„Moja szkoła, moje miasto. W danej szkole może funkcjonować kilka lub kilkanaście zespołów.  Zespołowe opracowania zagadnień realizujących to działanie. Forma dowolna: opis, prezentacja multimedialna, film.
Opracowanie  w języku roboczym oraz narodowym

5.Zespołowe opracowania zagadnień nt ” Źródła energii dawniej i dziś w mojej miejscowości”- Forma dowolna: opis, prezentacja multimedialna, film. Opracowanie  w języku roboczym oraz narodowym.

6.Wykonanie kopii najlepszych prac tematycznych w celu przekazania pozostałym partnerom

7.Wszystkie prace gromadzone i katalogowane na stronie internetowej
w folderze „Comenius” -ZSZ i LO

8.Przygotowanie nauczycieli i uczniów do spotkania w ramach wizyty w szkole koordynującej
9.Program wizyty
Spotkanie organizacyjne i  zapoznawczo-informacyjne.

Poznajemy kulturę i tradycje kraju i regionu

Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia  i ŁWSH

Zapoznanie uczestników z bazą dydaktyczną szkoły, zwiedzanie miasta i okolic

Zajęcia dydaktyczno-projektowe.  Źródła energii dawniej i dziś w mojej miejscowości”.

Zajęcia dydaktyczno-projektowe. Potencjał energetyczny obszaru miasta
i okolic.  
Zwiedzanie elektrowni  wodnej w Dychowie i mechaniczno-biologicznej oczyszczalni  ścieków w Lubsku. Wycieczka do Zielonej Góry, wizyta na wydziale Energetyki i Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego

Spotkanie z władzami miasta.

Spotkanie z młodzieżą i nauczycielami szkoły koordynującej. Poznajemy swoich partnerów. Prezentacje   promujące kraje partnerskie

Omówienie procedur przebiegu informacji

Ewaluacja I etapu projektu

 


 

Terminarz projektów międzynarodowych w roku szkolnym 2010/2011


20-24.09.2010-Gimnazjum. Polsko- niemiecki projekt w ramach PNWM w Lubsku. Koordynator M. Wojciechowska

03-07.10.2010 –ZSZ. Wizyta przygotowawcza w Plumouth  /Anglia/ -A. Mól i A. Hekkert

18-22.10.2010- ZSZ, LO. Wizyta studyjna koordynatorów i dyrektorów szkół partnerskich w ramach Projektu Comenius w Lubsku.
Koordynator Anna Hekkert

24-28.01.2011 - ZSZ, LO. wizyta robocza na Litwie-Comenius

16-22.03.2011- ZSZ, LO.  wizyta robocza w Rumunii-Comenius

16-20.05.2011-Gimnazjum . Wymiana młodzieży.  Wyjazd do Winnsen

29.05-03.06.2011- ZSZ, LO.  wizyta robocza w Turcji-Comenius

 

 


Comenius” Energy future of my town”

Work programme


1.First stage. Informative and promotional action concerns the project

” Energy future of my town”. Information of the beginning the project in the local media and Internet.

2. The board of teachers in each school concerning the teachers’ tasks and duties

3. Making a reservation of tickets to Poland for participants from  Turkey.

4.  Detailed informing among students about planning achievements and project results.

5. Information about fulfil what students must satisfy the requirements to be enrolmented.

6. The formation of thematic groups among students for realization next stages of project.

7. The formation of thematic groups among teachers who control the students’ work

8. The formation of chronicle groups in each school

9. The formation of analytic and evolutional groups i each school

10. Start-up interactive website by Turkish students

11. Video conference- “Introduce yourself”. Rules of Video conference –Lithuanian school moderates and manages it.

12. Elaboration of communicative vocabulary- Romanian school studies and implementates it.

13. Elaboration of promotion the region, school and local society. Schools can have more groups of students who realize the tasks. The form: description, multimedial presentation, film. Information in a working language and in mother tongue.

14. Elaboration of the subject: ” The source energy now and before in my hometown”. The form: description, multimedial presentation, film. Information in a working language and in mother tongue.

15. Collecting the products and the exposition of its in the library. Making the archive

16. Refilling information – website of the project

17. Making a copy of the best elaboration and presentation its for the others partners.

18. Preparation the teachers and students for meeting in the coordinator school.

At a meeting in Lubsko, schools are represented in any form / video, multimedia presentation, photo album, written work, two issues: 1.promotion region, schools, community 2. energy sources in my village, past and present. The development in communication / English. Presentation / max / 1.5 hours of each school. Studies and all materials should be available to each partner school. An interactive website is expected to be operational from 01.10.2010. Admin-Turkai, moderator-Lithuania, Romania, Poland. Moderator-science teacher.Lithuanian school-ready video conference. Shool Romanian glossary. These activities are realized according to the schedule /page from  34 to  42 Comenius/.

Stefan Ciężkowski 

Prezentacja multimedialna o programie Comenius